COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Certificació ISO

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : OBJECTE COMUNITAT : Certificació ISODes de fa temps la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre viu amb inquietud la problemàtica ambiental actual. Aquest fet pren gran rellevància en el nostre cas, ja que el desenvolupament de la nostra feina es realitza en una zona molt rica des del punt de vista mediambiental, com és l'hemidelta dret del Delta de l'Ebre. Però el més preocupant per a la Comunitat ja no són solament els aspectes negatius que aquesta pugui ocasionar sobre el medi, sinó aquells que apareixen en tota la xarxa de rec de la qual nosaltres en som responsables. Per tant, creiem que des d'aquesta Comunitat de Regants hem de fer alguna cosa per afrontar aquests aspectes negatius que apareixen en les nostres instal·lacions i que alguns cops arriben fins i tot als mitjans de comunicació, polítics, etc.

Al nostre entendre aquests aspectes negatius són :

 • Abocaments incontrolats de garrafes de plàstic que han contingut fitosanitaris o altres productes tòxics als canals.
 • Abocaments de runes i brossa al costat de les instal·lacions.
 • Crema de plàstics.
 • Dipòsits de gas-oil sense legalitzar.
 • Tota mena de residus ocasionats en el manteniment dels equips i maquinària utilitzada per a la bona distribució de l'aigua de rec.
 • Emissions a l'atmosfera i soroll d'aquesta maquinària de treball.

Davant d'aquests i altres aspectes la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre va pensar que seria convenient millorar la imatge d'aquesta i no sols de paraula, sinó amb fets. Així que, en la Junta de Govern de data 2 de juliol de 2004, es va apuntar la possibilitat de implantar un sistema de gestió mediambiental basat en la Norma ISO 14.001.

A partir d'aquesta data es va començar a treballar, realitzant primer que tot una avaluació inicial, assessorats i treballant en conjunt amb l'enginyeria Previatec, S.L., per tal de poder veure quins eren els aspectes més significatius que podia tenir la Comunitat.

Aquest fet, ens va portar el dia 31 de maig de 2005 a passar una auditoria interna amb la consultoria Abac. Posteriorment, els dies 16 i 17 de juny vam realitzar una visita prèvia amb AENOR, per tal que ens donés una idea de com seria l'auditoria de certificació. Finalment els dies 21 i 22 de juliol rebíem l'auditoria externa per part de l'empresa certificadora amb un resultat de 2 observacions positives i 8 oportunitats de millora. Tal i com consta a l'informe realitzat per AENOR, els punts forts van ser:

 • L'ordre i la neteja dels béns.
 • Les fitxes de manteniment dels equips.

Per altra part, les oportunitats de millora van ser:

 • Acords amb el Parc Natural o Administració sobre la prohibició de tirar escombraries en zones properes a les instal·lacions de la Comunitat, però que pertanyen a l'administració.
 • Detallar millor l'avaluació del compliment de la legislació.
 • Seria convenient efectuar una campanya de sensibilització ambiental als propietaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.
 • Diferenciar en l'avaluació d'aspecte: consum aigua de pou i procedent de la xarxa.
 • Buscar objectius mediambientals mesurables.
 • Revisar la sistemàtica del Procediment d'Auditoria Interna.
 • Potenciació de la ferramenta de No Conformitat/Acció Correctora i Preventiva.

En el poc temps que portem, els aspectes positius que hem observat són:

 • Conscienciació del personal que les coses es fan bé.
 • Implicació del personal a l'hora de corregir defectes vistos per ells i aportació de suggeriments.
 • Ordre i neteja de totes les instal·lacions.
 • Segregació de tots els residus generats per la Comunitat.
 • Identificació de tots el productes que s'utilitzen, amb les seves corresponents fitxes de seguretat.
 • Major informació per al personal (informació sobre fitxes de seguretat i telèfons d'emergència en totes les instal·lacions propietat de la Comunitat) .
 • Major coneixement del funcionament de l'empresa.
 • Satisfacció per ser la primera Comunitat de regants que posseirà aquesta homologació a Espanya.
 • Ús més racional dels recursos.

Creiem que aquests processos ens ajudaran a aconseguir una millora en l'objectiu principal de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, que no és altra que la distribució de l'aigua del riu Ebre a tot l'hemidelta dret. Amb la qual cosa contribuirem encara més a la conservació d'un dels espais naturals més importants de tota Espanya, amb l'aportació d'aigua a les llacunes i badies creant així un hàbitat idoni per moltes espècies pobladores del Delta de l'Ebre.


Descarregar Certificat ISO-14001 en format pdf

Descarregar Política Ambiental en format pdf

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell