COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Zona d'influència

LES COMUNITATS DE REGANTS DEL DELTA DRET

En el segle XIX va sorgir, dintre de la zona de reg del Canal de la Dreta de l'Ebre, la primera agrupació de regants al Delta de l'Ebre, amb la finalitat d'unir els esforços per aconseguir les noves terres que es desarmaven i posaven en cultiu i, també, poder accedir als ajuts que l'administració facilitava, així apareix en un primer moment el Sindicat de Regs del Delta.

Amb el pas del temps i ja en el segle actual es van segregar del Sindicat de Regs del Delta dos nous Sindicats, el dels Prats i el de Sant Jaume d'Enveja, i posteriorment van aparèixer altres nous Sindicats, bé per posada en cultiu de nous terrenys bé per agrupació dels regants existents.

Atès que l'explotació del Canal de la Dreta i la seva administració corria a càrrec de la Reial Companyia de Canalització i Regs S.A. i amb la finalitat d'agilitar els tràmits i unificar criteris de les diferents zones davant la Reial Companyia, es va crear una primera Comunitat de Regants del Delta Dret de l'Ebre amb seu a Amposta, en l'any 1942, la qual, segons ens indicava en el Artº. 3º dels seus Ordenances, assumia la personalitat dels antics Sindicats del Delta, Prats i Sant Jaume d'Enveja. Aquesta Comunitat General tenia incloses exclusivament les Zones del Delta, pròpiament dit, però no estaven adscrites les Comunitats existents aigües dalt d'Amposta.

Com s'ha indicat, la concessió d'aigües per part de l'administració s'havia realitzat a la Reial Companyia de Canalització i Regs S.A., l'any 1867, per això i en compliment de la mateixa concessió aquesta va revertir a l'Estat l'any 1966, passant a l'administració de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

En aquest moment es planteja la cessió de l'explotació i administració del Canal als Regants, per això i segons marcava la Llei d'Aigües vigent en aquell moment, devien constituir-se en una Comunitat General de Regants que agrupés a tots els regants-usuaris del Canal de la Dreta de l'Ebre, sense exclusió de ningú.

Amb aquest objecte es van iniciar les converses entre totes les Comunitats o zones que existien a la zona de reg, i immediatament es van unificar els criteris i es va arribar a la constitució de l'actual Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre. Aquesta va quedar integrada per les 10 entitats següents: Comunitat de Regants de Xerta, Zona d'Aldover, Comunitat de Regants de Roquetes, Zona Delta, Zona Prats, Zona St Carles de la Ràpita, Zona Villafranco del Delta, Comunitat de St Jaume d'Enveja, Zona Illa de Riu i Zona Illa de Buda.

Cadascuna d'aquestes Comunitats o Zones abans esmentades, tenen per separat personalitat jurídica i administrativa independent; i totes unides formen la Comunitat General, amb la seva personalitat jurídica i administrativa així mateix independent, però aglutinant de totes elles.

La nova Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre va quedar constituïda l'any 1967, essent aprovada mitjançant Ordre Ministerial, després d'haver estat confirmades les ordenances i reglaments per les Juntes Extraordinàries convocades a aquest efecte per cadascuna de les comunitats de base i per la Junta Extraordinària de la mateixa Comunitat General de Regants.

L'any 1970, segons es preveia a l'ordre que es declarava finalitzada la Concessió a la Reial Companyia, es contemplava la cessió als regants de l'explotació i administració del Canal de la Dreta, posteriorment, l'any 1972, el 10 de Març, es va signar l'Inventari de Béns i Serveis que revertien a la Comunitat.

Amb motiu de la nova Llei d'Aigües, aprovada l'any 1986, les Comunitats i Zones van haver d'adequar les seves Ordenances i Reglaments a la nova normativa legal, d'aquesta forma l'any 1989 es van aprovar per les Juntes Extraordinàries de cadascuna de les Comunitats les noves Ordenances que van ser rubricades per la Confederació i són les actualment vigents.

En síntesi, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, amb una llarga tradició a les seves esquenes, és avui una entitat moderna i dinàmica que dóna servei a 4.952 regants, distribuïts pels municipis de Xerta, Aldover, Roquetes, Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : HISTÒRIA : Zona d’influència

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell