COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Certificació ISO

COMUNICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT AMBIENTAL

Des de fa temps la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre viu amb inquietud la problemàtica ambiental actual. Aquest fet pren gran rellevància en el nostre cas, ja que el desenvolupament de la nostra feina es realitza en una zona molt rica des del punt de vista mediambiental, com és l’hemidelta dret del Delta de l’Ebre.

Per aquest motiu, l’any 2005, es va implantar un sistema de gestió ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004, el qual recentment ha estat adaptat per donar compliment a la nova versió de la Norma de 2015. Adaptació que ha introduït el pensament del cicle de vida del nostre procés així com el context de la nostra organització. El nostre sistema de gestió ambiental ha estat auditat aquest 2018 per l’entitat certificadora AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), segons els requisits exigits per la Norma ISO 14001:2015.


POLÍTICA AMBIENTAL 

 • 1. Implantar i mantenir operatiu un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb la norma ISO 14001, apropiat a la naturalesa, magnitud i impactes de les activitats de la Comunitat, de manera que garanteixi la millora continua de gestió ambiental. 

 • 2. Donar suport a la utilització de processos adreçats a minimitzar el consum de recursos naturals i millorar la gestió dels mateixos. 

 • 3. Millorar contínuament i prevenir la contaminació, és a dir, minimitzar i evitar sempre que sigui possible, els impactes ambientals de la nostra activitat, així com la contaminació produïda per la utilització incorrecta de productes que puguin afectar a l’entorn o l’inadequat manteniment de les instal·lacions. 

 • 4. Complir en tot moment les exigències de la legislació i la normativa mediambiental vigents, a nivell Europeu, Estatal, Autonòmic, Provincial i Local, i establir les normes pròpies on no n’hi hagi, per tal de protegir el medi ambient. 
 • 5. Identificar i avaluar els aspectes ambientals de la nostra activitat, a fi de prevenir impactes negatius sobre el medi ambient. 

 • 6. Elaborar i impartir plans de formació i accions permanents de formació, sensibilització i motivació sobre protecció ambiental a tots els empleats, d’acord amb la seva activitat respectiva, facilitant els coneixements necessaris perquè puguin desenvolupar la seva activitat amb el màxim respecte per a l’entorn i aconseguir una participació més activa dels treballadors. 

 • 7. Els recursos humans són considerats com un element de gran valor i així pretenem promocionar la millora de les condicions de treball per tal d'eliminar qualsevol tipus d'accident amb lesió, complint com a mínim la legislació vigent i basant-se en el principi de la millora contínua de l'acció preventiva. 

 • 8. Establir objectius i fites ambientals, d’acord amb els nostres recursos humans, tècnics i econòmics que ens portin a una Millora Contínua.  

 • 9. Establir en l'àmbit de l'empresa els mecanismes de control que verifiquen el compliment de la política i de la normativa vigent, així com verificar els objectius i fites mediambientals. 

 • 10. Aquesta política serà documentada, implantada, mantinguda al dia i comunicada a tots els empleats. També estarà a disposició del públic i parts interessades. 


ACOMPLIMENT AMBIENTAL

Per tal de millorar contínuament en el nostre acompliment ambiental, s’han identificat una sèrie d’aspectes ambientals, els quals anualment s’avaluen per tal de determinar si són significatius o no. Tant siguin significatius o no, tots els aspectes ambientals estan sotmesos a uns seguiments i controls. Els aspectes significatius poden donar lloc a l’establiment d’objectius ambientals, encarats a la implantació de mesures o accions correctores per tal de minimitzar els impactes ambientals.

La preocupació més gran que té actualment la Comunitat és la invasió d’espècies exòtiques invasores, concretament el cargol poma, tal i com es desprèn de l’avaluació d’aspectes d’aquest any i que ha passat a convertir-se en objectiu d’aquest any 2018, juntament amb el consum d’energia de les estaciones de bombament.

Totes les actuacions encaminades a eradicar el cargol poma tant dels camps com dels canals de drenatge o reg, acaben esdevenint urgències, i el mètode elegit per tal d’eliminar els cargols o postes va en funció de l’època de l’any en la qual es realitza. Així tenim: tractaments amb saponines, tractaments amb calç, tractaments amb aigua de mar i recollida manual, tant d’individus com de postes. Els tractaments amb saponines es poden realitzar des de la solta d’aigua, quan el cargol comença a estar actiu (primavera) fins a l’octubre - novembre, depenen de la temperatura, ja que en baixes temperatures el tractament no es tant efectiu. Durant tot el període de cultiu també es retiren els individus i postes, situant aquestes sobre un plànol, que ens ajudarà a posteriori a realitzar diferents tractaments si s’escauen. A l’hivern es realitzen els tractaments amb aigua de mar (novembre - desembre) i en els canals de drenatge on no s’ha pogut realitzar un tractament amb aigua de mar es realitza el tractament amb calç.

Tot i els esforços per controlar aquesta plaga, de les revisions realitzades durant tot l’any 2017, acabarem amb un total de 118 has. d’arrossars envaïts i uns 40 km. de canals de drenatge.

Durant la campanya de reg, tècnics de Forestal Catalana ajudats per personal de la Comunitat de Regants es van encarregar de realitzar tractaments amb saponina o calç en diversos desguassos de la xarxa de drenatge i parcel·les d’arròs que van anar apareixen. En acabar la campanya de reg, cap al mes de novembre es va realitzar un tractament amb aigua de mar en 54,5 km de desguàs.

Per tal de realitzar l’avaluació d’aspectes del consum d’energia elèctrica a les estacions de bombament, es relaciona el consum d’aquestes amb els mm dia de pluja caiguda durant l’any. Aquest indicador ha augmentat un 74% respecte la mitjana dels últims 5 anys. En canvi, atenen a valors absoluts de consum d’energia en aquestes estacions de bombament, aquest augment ha estat tant sols d’un 4%. Aquest augment tant elevat s’explica com a conseqüència de dos factors:

 • Per tal de realitzar l’avaluació d’aspectes del consum d’energia elèctrica a les estacions de bombament, es relaciona el consum d’aquestes amb els mm dia de pluja durant l’any. El resultat d’aquest és tant elevat degut a que el 2017 ha estat un any molt poc plujós, 221 mm, tot i així el drenatge dels camps s’ha de realitzar igualment.

 • La utilització de les estacions de bombament pel control del cargol poma. Durant l’any es manté el nivell baix per evitar la possible entrada de cargol des dels desguassos a les parcel·les d’arròs i previ al tractament amb aigua de mar als canals de drenatge, es realitza un buidat de l’aigua dolça d’aquests i a posteriori un buidat de l’aigua salada.

El consum d’energia a les oficines (Kw/persona), aquest any 2017 ha estat un 9% inferior a la mitjana dels últims 5 anys.

El consum d’aigua a les oficines (m3/persona), aquest any 2017 ha estat un 3% inferior a la mitjana dels últims 5 anys.

El consum de gasoil A (l/Km), aquest any 2017 (l/Km) ha estat inferior en un 1% a la mitjana dels últims 5 anys i molt semblant als últims anys.

Per tal d’avaluar el consum de gasoil B (l/h), ens basem únicament en el consum dels tractors herder, maquinària que s’utilitza per realitzar les neteges de la xarxa de reg i que per tant la feina sempre és la mateixa. El consum d’aquest any 2017 ha estat un 7% inferior a la mitjana dels últims 5 anys.

El consum de fitosanitaris aquest any 2017 ha estat un 4% inferior a la mitjana dels últims 5 anys.

En referència a l’avaluació dels residus, degut a que la generació d'aquests és molt baixa, sempre s’ha realitzat en dos grups, perillosos i no perillosos. Llavors, dintre dels residus perillosos es separen els residus d’oli procedent dels motors de la maquinària i de les estacions de bombament, de la resta de residus perillosos. Així, la quantitat d’aquests olis generada aquest any 2017 ha estat un 66% inferior a la mitjana dels últims 5 anys. La resta de residus perillosos gestionats aquest 2017 han estat un 49% inferior a la mitjana dels últims 5 anys.

Pel que fa als residus no perillosos la quantitat gestionada aquest any 2017 ha estat inferior en un 84% a la mitjana dels últims 5 anys. Com ja s’ha comentat altres vegades, no tenim control sobre aquests residus especialment, ja que no tots s’originen a l’oficina, també es troben entre aquests els que ens arriben pels canals de reg i desguàs.

Tenint en compte l’avaluació anual d’aquests aspectes, s'han definit els objectius i fites per a l'any 2018.


Descarregar Certificat ISO-14001 en format pdf

Descarregar Política Ambiental en format pdf

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell