COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Seu electrònica

Cargol poma a l'hemidelta dret, any 2021

CARGOL POMA A L'HEMIDELTA DRET, ANY 2021

El cargol poma està considerada una de les plagues més importants del cultiu de l'arròs. Va aparèixer al Delta per primera vegada l'any 2009 en un desguàs a la zona de l'Ermita de l'Aldea. Al nostre hemidelta el trobem per primera vegada l'any 2012 en varis punts de la xarxa de reg i desguàs, sense connexió entre ells, la qual cosa ens va fer pensar en un sabotatge. Des de llavors fins ara, s'ha estat treballant, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per eradicar-lo.

A finals de l'any 2015 es crea un grup Ad hoc per l'execució del projecte mediambiental recollit dintre l'operació 16.05.01 sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Aquest grup ad hoc esta format pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, les dues Comunitats de Regants del Delta de l'Ebre, les dues cooperatives arrosseres, ADV, SEO BIRDLIFE i l'IRTA. Adscrit a aquest grup ad hoc es troba una comissió tècnica formada per tècnics de les entitats esmentades, a més de representants de sindicats agrícoles, PRODELTA i Forestal Catalana. L'ajut destinat a sufragar les despeses d'aquest projecte, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), 43%.

Durant tot l'any, amb una periodicitat mensual, aquest grup i comissió tècnica, es reuneixen per decidir conjuntament les actuacions a desenvolupar per combatre el cargol poma.

Totes les actuacions encaminades a eradicar el cargol poma tant dels camps com dels canals de drenatge o reg, acaben esdevenint urgències, i el mètode elegit per tal d'eliminar els cargols o postes va en funció de l'època de l'any en la qual es realitza.


Retirada manual d'adults i postes

Per tal de realitzar aquesta actuació, es va contractar personal especialitzat per tal de procedir a la retirada manual de postes i cargols, en jornades tant diürnes com nocturnes.

A partir de mitjans del mes de maig es va formar un equip de 2 persones que s'encarregaven de realitzar aquestes tasques en horari diürn, al que se'ls va unir un altre equip a mitjans del mes de juny. A mitjans del mes d'agost es van incorporar dos equips més que realitzaven aquesta retirada de cargols i postes en horari nocturn. Per realitzar aquesta retirada nocturna s'utilitzava un kayac equipat amb 4 potents focus de llum. Tots els cargols i postes retirats per aquests equips es destruïen en el mateix lloc que els trobaven mitjançant aixafament.

El número de cargols i postes retirats s'anotaven en uns fulls cada dia, igual que la ubicació on es recollien. Posteriorment aquestes dades es passaven a un full de càlcul i a un programa GIS, per tal de saber en tot moment com evolucionava la plaga i poder prendre decisions de com actuar.Figura 1.- Localització de postes i cargols


A continuació s'adjunta una taula amb el total de cargols i postes retirats durant tot aquest any 2021:


Tractaments amb saponina

Prèviament al tractament amb saponina, es realitzaven unes parades amb argila en els trams de desguàs a tractar, per tal de tenir uns nivells d'aigua òptims i mantenir l'estabilitat d'aquesta. Posteriorment, ajudat d'un tractor equipat amb un polvoritzador hidràulic o personal amb polvoritzador manual, es passava a repartir la saponina al desguàs. Durant els mesos d'octubre de 2020 fins octubre de 2021 es va tractar un total de 19.970 m de desguàs, utilitzant-se 358 litres de saponina, a les zones: Roquetes, Prats, Delta, Sant Jaume i Illa de Riu.


Inundació amb aigua de mar

En acabar la campanya d'arròs, teníem 55 km. de desguàs amb presència de cargol poma. Tot i així per poder arribar a tractar alguns d'aquets desguassos també es tracten desguassos de les zones més baixes, properes a les estacions de bombament, per on es realitzarà l'entrada d'aigua de mar. En total es preveia tractar un total de 95 km de desguàs.


Figura 2.- Trams de desguàs a tractar amb aigua de mar


Per tal d'eradicar el cargol poma dels desguassos envaïts, es va planificar la inundació amb aigua de mar d'aquests, durant els mesos d'octubre – principis de gener. Tal i com es va acordar a la Junta de Govern i seguint el calendari, el dia 30 d'octubre es va procedir a tancar el canal per impedir l'aportació d'aigua dolça als desguassos a tractar. Seguidament es van posar en funcionament les estacions de bombament per buidar els trams de desguàs a tractar. A partir del dia 9 de novembre es va procedir a realitzar les parades amb argila (atalls) per tal de controlar el tram de desguàs a inundar amb aigua salada i evitar així contaminacions amb aigua dolça procedent de les capçaleres. El dia 12 es procedia a retirar les comportes dels bombaments de la Cinta i Magdalenes, a la zona del Poble Nou. Amb els alts nivells de mar que hi havia, ràpidament els desguassos van estar plens i fins i tot van començar a omplir-se camps que havien demanat ser tractats amb aigua de mar.

El dia següent, 13 de novembre, es va retirar una comporta basculant de l'estació de bombament l'E.B.1 "Campredó", E.B.2 "Sèquia de l'Ala", E.B.4. “Riet” i E.B.5 “Illa de Riu”, per tal que de forma natural, l'aigua procedent del mar penetrés pels desguassos fins les parades (atalls). A la zona de l'E.B.4 i E.B.5 es va haver d'obrir el desguàs a mar (gola), ja que l'onatge que es produeix a la zona aporta arena a la sortida del desguàs i impedeix l'entrada d'aigua de mar.


Figures 3 i 4.- Obertura gola del Riet mitjançant giratòria de cadenes


Aquest any els nivells davant les estacions de bombament eren alts i les conductivitats molt altes, amb valors per sobre els 50 mS / cm en els punts més propers a les estacions de bombament.


Figures 5 i 6.- Entrada d'aigua de mar a través de l'E.B.4


Per tal de remuntar l'aigua fins les capçaleres dels desguassos, es van utilitzar diversos tractors equipats amb bombes, donant així també la possibilitat als arrossars afectats per cargol poma a inundar-se voluntàriament.

Els diferents tractors equipats amb bomba, s'anaven movent en funció de la zona de desguàs a omplir amb aigua de mar.

A la zona del Carreter es van habilitar 3 bombejos per poder fer arribar l'aigua a les capçaleres dels desguassos del Carreter, Bequessina i Montesinos.

Per tal d'inundar la zona del Rampaire també es van habilitar 2 bombejos. Degut a que l'aigua salada té dificultats per remuntar per les paral·leles del Rampaire, es bombejava l'aigua des del desguàs del Carreter a Montesinos. Aquest conduïa l'aigua salada fins al desguàs de les Olles i des d'aquest, a través del desguàs del Rull feia cap a la paral.lela esquerra del Rampaire. Allí, mitjançant 2 tractors equipats amb bombes es remuntava l'aigua salada fins la capçalera.

A l'Estisora es va instal·lar un tractor equipat amb una bomba de 250 l/s per inundar fins la capçalera del desguàs General, Llarg i Nòria.

Finalment a la zona de Sant Jaume, al desguàs de la Cadena es va habilitar un tractor amb bomba de 250 l/s per remuntar l'aigua salada cap al desguàs del Ranchero. A l'alçada de la intersecció del desguàs del Ranchero i el desguàs de la Ventosa es va haver d'habilitar un altre tractor amb bomba de 250 l/s per arribar fins la capçalera del desguàs del Ranchero.Figures 7 i 8.- Bombejos per remuntar l'aigua salada al desguàs del Carreter.


Figures 9 i 10.- Bombejos per remuntar l'aigua salada a la zona de Sant Jaume.


Com ja ha succeït en altres anys, a la zona de la Figuerola, vam haver d'habilitar un bombament per poder treure les aigües surgents d'aquesta zona. Un tractor equipat amb una bomba de 250 l/s bombejava les aigües a la sèquia de la Figuerola i les conduïa fins abocar-les al desguàs de l'Estret de la Sèquia Gran. En aquest punt, eren elevades mitjançant el bombament de l'Anglès al Canalet que porta el mateix nom, per acabar evacuant-les a la llacuna de l'Encanyissada. El tractor amb bomba de 250 l/s instal·lat a la Figuerola, vam haver-lo de substituir al segon dia per un més potent, de 350 l/s, ja que era insuficient per mantenir el nivell del desguàs baix. Durant el cap de setmana del 13 de novembre, també vam haver d'instal·lar un tractor amb bomba de 350 - 400 l/s a l'Estret de la Sèquia Gran per ajudar a desguassar el bombament de l'Anglès.Figures 11 i 12.- Tractors amb bomba ubicats a la zona de la Figuerola.


Figures 13 i 14.- Bombament de l'Anglès i tractor amb bomba elevant les aigües surgents al canalet de l'Anglès.


Aquest any van sol·licitar realitzar el tractament amb aigua de mar voluntari a les seves parcel·les un total de 80 has, les quals prèviament al tractament van haver de sol·licitar-ho al DACC a través de la Comunitat de Regants.

Tot i les bones condicions de les que partíem, bon nivell de mar i conductivitats elèctriques altes, el dia 22 de novembre per la tarde, degut a la previsió de fortes pluges i acumulacions de fins a 200 l/m2 a les comarques del Baix Ebre i Montsià durant la nit del 22 i 23 de novembre, vam haver de parar la salinització, obrir els atalls i posar les estacions de bombament en funcionament per poder buidar l'aigua acumulada en aquells moments dintre la xarxa de desguàs.

Finalment, després de valorar conjuntament amb els tècnics del Servei de Sanitat Vegetal de les Terres de l'Ebre i Forestal Catalana, encarregats de controlar la salinització dels camps, es va decidir donar per acabat el tractament amb aigua de mar 2021. Els motius que ens van portar a prendre aquesta decisió van ser els següents:

  • Els arrossars de les parts més baixes, inundats amb salinitats molt altes des del primer dia, després de les pluges es van mantenir per sobre els 25 mS/cm.
  • No es disposava de dies suficients per poder repetir de nou el tractament i acabar d'omplir els camps de les parts més altes, ja que el dia 3 de desembre s'havia de posar el canal a reg per poder netejar les sals dels camps salinitzats des del primer dia.
  • A la zona de tractament encara i quedava molta aigua acumulada i els atalls s'haurien de refer de nou per poder assegurar un bon tractament. Aquest fet suposaria una despesa extraordinària a més de falta de temps.
  • De no fer de nou els atalls i deixar entrar l'aigua de mar, aquesta es barrejaria amb l'aigua dolça procedent dels arrossars disminuint la conductivitat elèctrica, sense poder assegurar l'eficiència del tractament.

Després d'aquest episodi, podríem considerar com a tractats: 10 dies i CE > 35 mS/cm uns 58 km. Tractats a mitges, < 10 dies i CE entre 25 i 35 mS/cm uns 28 km. Sense tractar uns 10 km. Dintre dels considerats tractats n'hi va haver que van estar amb CE > 40 mS/cm. Són els trams més baixos dels desguassos i més propers a les estacions de bombament (de la carretera del Camí del Pas cap a les estacions de bombament). Tot i així, amb aquesta salinització no es va arribar a l'òptim considerat fins ara, els 21 dies de tractament amb aigua de mar.

Pel que fa als camps, 38 has. es considerarien tractades, amb conductivitats altes durant 21 dies i testimonis morts i 42 has no tractades o tractades malament; conductivitats baixes i algun individu viu dintre els testimonis.

En tot moment es va controlar que els nivells fossin els òptims i no afectessin a les parcel·les adjacents, així com es va realitzar un seguiment de la conductivitat de l'aigua de dintre els desguassos durant tot el tractament.


Instal·lació de comportes d'aïllament

En post collita, a la tardor, és el moment en que es realitzen els tractaments amb aigua de mar en desguassos i parcel·les per eradicar el cargol poma. Previ a aquesta salinització es realitzen atalls, parades amb argila, en diferents punts de la xarxa de desguassos per poder controlar els nivells d'aigua. Molts d'aquests atalls es realitzen any rere any en els mateixos punts, per això que s'ha decidit en aquests punts instal·lar aquest tipus de comportes. La construcció d'aquestes comportes permetrà poder realitzar els tractaments amb aigua de mar amb una major efectivitat, evitant la mescla entre aigua dolça i aigua salada que faria restar efecte al tractament per eradicar el cargol poma. D'altra banda també permet una millor sectorització dels desguassos i en determinats moments poden ser útils per controlar nivells permetent disposar d'una nova eina en la lluita contra el Cargol Poma al Delta de l'Ebre.


Figures 15 i 16.- Instal·lació comportes d'aïllament.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell